Bayilik Koşulları

1.TARAFLAR

a) Sözleşmenin devamında TEMİZWEB Gelişmiş Yazılımları kullanıcısı olan ve bu sözleşmenin online onayı esnasında gerekli bayilik formunu dolduran ve Bayi statüsü ile üye olan  kişi/kurum, kısaca BAYİ olarak , BAYİ üzerinden TEMİZWEB ürün ve hizmetlerini kiralayan / Satın alan kişi ve/veya kurumlar MÜŞTERİ,  Üretici ve Yer sağlayıcı Firma TEMİZWEB İnternet ve Telekomünikasyon Hizmetleri Dış Ticaret. ise kısaca TEMİZWEB olarak anılacaktır.

b) BAYİ, Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İş bu sözleşme BAYİ’nin dilediği TEMİZWEB ürün ve hizmetini, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, kiralamasını , MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. TEMİZWEB paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde yada teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

3. BAYİLİK KOŞULLARI

a) TEMİZWEB, temizweb.com.tr/bayilik.html sayfası üzerinde bayilik paketleri ve detaylarını sunmuştur. TEMİZWEB bayi adayı kurum ve kişiler, üye olmak istediği bayilik paketinde belirtilen bayili ücretini ödemeyi ve diğer koşulları peşinen kabul eder.

b) Bayi olmak için belirtilen ücret ödenmeden hiçbir şart altında bayilik onaylanmaz. Bu ücret sadece bayi olmak içindir ve hiçbir şart altında geri ödenmeyeceğini Bayi adayı kurum ve kişi peşinen kabul eder.

c) Bayilik paketleri katı kurallarla sınırlıdır. Bayiler kullandıkları paketin özellikleri dışında herhangi bir hak talep edemezler

d) Bayiler, TEMİZWEB’den ürün ve hizmeti belirlenen iskonto oranları ile satın alır, fakat İSTEDİKLERİ fiyata satabilirler.

e) TEMİZWEB’in sorumluluğu, Bayinin TemizWeb’den kiraladığı/Satın Aldığı yazılım ve/veya hizmetin sorunsuz çalışması ile sınırlıdır. TEMİZWEB, hiçbir şart altında bayinin Müşterilerine Tasarım, kullanım vb. desteği vermez. Bayinin talebi ile böyle bir destek verilecekse bu kesinlikle ücretlendirilip bayiden tahsil edilir.

f) Yazılım kiralama hizmeti TEMİZWEB’in sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde TEMİZWEB dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı TEMİZWEB kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. Bayi, kaynak kodları ve veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, hiçbir şekilde alamaz.

g) BAYİLER, belirtilen ve TEMİZWEB yazılımlarının tanıtım / kiralamasını yaptıkları Web Sitelerinde hiçbir şart altında, Cinsel İçerikli Site, Ziyaretçiyi Yanıltıcı Siteler, Kırık Lisans Satan Siteler, Bahis Siteleri vb. Yasadışı siteleri tanıtamazlar, bu tür sitelerin kurulumuna, kiralanmasına aracılık edemezler. Bu durumun tespiti halinde uyarıya mahal olmaksızın bayinin TemizWeb’den yeni bir yazılım kiralaması, Ürün/Hizmet Satın alması süresiz olarak engellenir. Yukarıdaki koşullara uyuyor olmaları halinde Bayinin var olan müşterileri ile ilgili bir işlem yapılmaz, sistemleri çalışmaya devam eder.

h) BAYİ,   TEMİZWEB   ürünlerinin   pazarlamasında   TEMİZWEB‘i   temsil   eder,   TEMİZWEB namına   tanıtım,   promosyon faaliyetlerinde  bulunur.  TEMİZWEB     ürünlerini  pazarlar,  seçenekler  dâhilinde  ilgili  eğitim  ve  destek  merkezlerine yönlendirme yapar. BAYI bütün bu faaliyetlerde TEMİZWEB‘in ürünlerinin Ticari itibarını gözetir ve korur.

i) Bayiler, TEMİZWEB‘in çalışma prensipleri doğrultusunda her zaman müşterilerine doğru ve eksiksiz bilgi ve hizmet götürürken,  kısa  vadeli  çıkarlara  göre  davranmaktan  ziyade  uzun  vadede  müşterisine  dürüst,  iyi  ve  eksiksiz hizmet   sunarak   olumlu   bir   referans   oluşturacak   şekilde   faaliyette   bulunur.   Bayiler,   muhtelif   pazarlama yöntemlerini  kullanırken  müşteri  çevresinde  oluşturacağı  olumlu  ve  kalıcı  referansın  uzun  vadede  en  etkili pazarlama ve satış aracı olduğunu bilir ve buna göre davranır. İşbu sözleşmeyi imzalayan BAYİ de bu maddenin hükmüne göre davranacağını kabul ve taahhüt eder.

j) TEMİZWEB, BAYİ’ye diğer yazılım üreticilerinin ürettiği yerli ve yabancı yazılım ürünlerinin pazarlaması konusunda herhangi bir kısıtlama getirmez. Bunun yanında TEMİZWEB ürünlerinin layıkıyla savunulup pazarlanarak, desteğinin eksiksiz  verilebilmesi  için  TEMİZWEB,  BAYİ’nin  münhasıran  TEMİZWEB ürünlerini  pazarlamasını,  benzer  ürünlere  itibar etmemesini   bekler.   Bu   düşünce   BAYİ’nin,   TEMİZWEB ürünlerinin   avantaj   ve   üstünlüklerinin   bilincine   varıp değerlendirmesinin mantıki bir sonucudur. TEMİZWEB ürünleri, sair ve benzeri bir ürünle birlikte veya kısa aralıklarla müşteriye sunulduğunda, TEMİZWEB ürünlerinin layıkıyla temsil edilmesi ve savunulması şartı gözetilir. TEMİZWEB ürünlerinin itibarının gözetilmeden bir alternatif olarak sunulması, BAYİ’nin temelde benzer bir markayı ağırlıklı  olarak  empoze  etmesi,  mecbur  kaldığında  veya  müşteri  ısrarla  talep  ettiğinde  TEMİZWEB ürünleri  satmayı seçmesi  gibi  TEMİZWEB  temel  ve  sağlıklı  bir  satış  politikası  dahilinde  değerlendirilmediği  durumlar  TEMİZWEB’in kesinlikle  benimsemediği  ve  izin  vermeyeceği  pazarlama  şeklidir.  Bu  şekildeki  bir  pazarlama  biçiminin  tespit edilmesi halinde işbu sözleşme haklı olarak TEMİZWEB tarafından feshedilir ve BAYİ’nin bayilik için ödediği ücret hiçbir şart altında iade edilmez.

4. GİZLİLİK İLKESİ

a) TEMİZWEB, BAYİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek TEMİZWEB gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

b) Bayinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini TEMİZWEB kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk TEMİZWEB’in açık olarak (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) BAYİ’ye aittir.

d) TEMİZWEB herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı Bayi ve müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları’nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı TEMİZWEB Gelişmiş Yazılım Sistemlerinde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. Fakat bu bütün TEMİZWEB yazılımlarında hazır ve kullanılabilir olduğu anlamına gelmez. TEMİZWEB Yazılımlarının özelliklerinin belirtildiği ilgili TEMİZWEB web sayfalarında ödeme sistemleri ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. TEMİZWEB tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden TEMİZWEB sorumlu değildir. 3D Secure Pos sistemi kullanmayan müşteriler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan TEMİZWEB sorumlu tutulamaz.

e) BAYİ ve TEMİZWEB kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.

f) Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

5. HUKUKİ ESASLAR

a) İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

b) Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

c) Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. BAYİ’nin yurtdışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

d) Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

f) TEMİZWEB Gelişmiş Yazılım Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden TEMİZWEB sorumlu değildir. BAYİ,  sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, TEMİZWEB Gelişmiş Yazılımları ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda TEMİZWEB in herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

g) BAYİ’ye ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİNE ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten BAYİ sorumlu olup, TEMİZWEB’in her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince BAYİ’ye ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİNE ait haksız veya suç teşkil eden içerik BAYİ’ye ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİNE ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın TEMİZWEB tarafından kullanılması durumunda BAYİ ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge’nin (mahkeme ilamı vs.) TEMİZWEB’e sunulması durumda içerik derhal yayına alınır.

h) Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de TEMİZWEB’in yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

i) BAYİ ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİ, TEMİZWEB Gelişmiş Yazılımlarına (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak, sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden TEMİZWEB hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda TEMİZWEB yasal düzenlemelerin tanıdığı haklar çerçevesinde siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.

j) BAYİ’ye ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİNİN (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve TEMİZWEB aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) TEMİZWEB Gelişmiş Yazılımlarını kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile TEMİZWEB şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin BAYİ’ye ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİNE kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine TEMİZWEB vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

k) Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi TEMİZWEB resmi web sitesi www.temizweb.com.tr üzerine online olarak imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, BAYİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. BAYİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi online ortamda imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de TEMİZWEB’e karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

l) BAYİ, TEMİZWEB Gelişmiş Yazılımlarını kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), TEMİZWEB gerek gördüğü takdirde hiç bir uyarıya gerek görmeksizin verdiği hizmeti kısmen veya tamamen durdurabilir, BAYİ’ye ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİNE ait siteyi geçici olarak veya tamamen kapatabilir. Bu işlemlerin hangisinin yapılacağı tespiti TEMİZWEB ’da iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

m) BAYİ’ye ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİNİN üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. TEMİZWEB vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini alacaktır, ancak alınan veri güvenlik önlemleri kati nitelik taşımamaktadır. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) TEMİZWEB sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle TEMİZWEB’in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

n) TEMİZWEB teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri BAYİ peşinen kabul etmiştir. TEMİZWEB bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. BAYİ teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.

o) TEMİZWEB, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

p) Sözleşmeyi imzalayan BAYİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla BAYİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle TEMİZWEB tarafından, kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise TEMİZWEB verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

6. KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ

TEMİZWEB Gelişmiş Yazılımlarına ait yıllık yenileme bedeli TEMİZWEB resmi web sitesi www.temizweb.com.tr üzerinde açık ve net olarak belirtilmiştir. Bu bedellere K.D.V dahil değildir.

7. TEMİZWEB GELİŞMİŞ YAZILIM İÇERİĞİ

BAYİNİN online siparişi esnasında kiraladığı İş bu temel paket özellikleri ve içeriklerinin detayları TEMİZWEB kurumsal web sitesi www.temizweb.com.tr içerisinde yer almaktadır. BAYİ, TEMİZWEB Gelişmiş Yazılım temel özelliklerini ve teknik içeriğini, yukarıdaki internet sitesinden incelediğini ve içeriği kabul ettiğini beyan eder.

8. PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

a) Tedarikçi XML modülünün aşırı yükle çalışması TEMİZWEB server sisteminde kasılmaya sebep oluyor veya site için ayrılan işlemci payını aşıyorsa BAYİ buna sebep olan iş yükünü azaltmak veya TEMİZWEB’in önereceği bağımsız server’ı kullanmak zorundadır. Aşırı iş yükü sınırı Exclusive paketler için 10.000 Ürün /Günde 1 defa Güncelleme veya 7.500 Ürün Günde iki defa güncellemedir. Bağımsız server ödemesi yıllık yapılır ortalama fiyat BAYİ tercihlerine bağlı olarak 650EURO ile 1700 EURO arasındadır. Müşterinin bağımsız server için yaptığı ödeme sitesinin yıllık yenileme ücretini ortadan kaldırmaz. Bu ücret MÜŞTERİNİN, TEMİZWEB sistemlerini kullandığı süre boyunca BAYİ’ye ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİNİN kullandığı paket üzerinden ayrıca tahsil edilir.

b) BAYİ’ye ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİNİN kullandığı paket içeriğinde bulunmayan, fakat müşteri için özel geliştirilen bir özellik/modül TEMİZWEB server sisteminde kasılmaya sebep oluyor veya site için ayrılan işlemci payını aşıyorsa BAYİ’ye ve BAYİNİN MÜŞTERİLERİ buna sebep modül/özelliğin kullanımından feragat etmek veya TEMİZWEB’in önereceği bağımsız server’ı kullanmak zorundadır. Bağımsız server ödemesi yıllık yapılır ortalama fiyat BAYİ/MÜŞTERİ tercihlerine bağlı olarak 650EURO ile 1700 EURO arasındadır. Müşterinin bağımsız server için yaptığı ödeme sitesinin yıllık yenileme ücretini ortadan kaldırmaz. Bu ücret BAYİ/MÜŞTERİNİN, TEMİZWEB sistemlerini kullandığı süre boyunca BAYİ/MÜŞTERİNİN kullandığı paket üzerinden ayrıca tahsil edilir.

c) Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise TEMİZWEB ek ücreti karşılığında bayisi olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret TEMİZWEB tarafından belirlenir, belirlenen bedel BAYİ/MÜŞTERİ’ye faturalandırılır.

d) TEMİZWEB Gelişmiş Yazılımlarında, XML özelliği bulunan bütün paketlerde müşteri kendi XML entegrasyonunu bağımsız ve sınırsız olarak yapabilir ve bunun için TEMİZWEB’e herhangi bir ücret ödemez. BAYİ/MÜŞTERİ entegrasyon hizmetinin TEMİZWEB tarafından verilmesini talep ederse TEDARİKÇİ firma’nın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri TEMİZWEB’e sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde BAYİ/MÜŞTERİ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. TEMİZWEB entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

e) TEMİZWEB, Tedarikçi Firma’nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, TEDARİKÇİ’nin ve TEMİZWEB’in Sistemleri’nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan TEMİZWEB sorumlu değildir.

f) TEMİZWEB tarafından XML entegrasyonu MÜŞTERİ’nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle TEMİZWEB Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak BAYİ/MÜŞYERİ’ye faturalandırılır. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak TEMİZWEB hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Müşteri kendisine seçtiği pakete göre tanınan trafik limitini (Bandthwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda TEMİZWEB vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 2(iki) USD+KDV olarak ücretlendirilir. BAYİ/MÜŞTERİ limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.

h) BAYİ/MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca online sipariş formunda belirttiği alan adı/adları üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. BAYİ/MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak (BAYİ/MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. BAYİ/MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına;

E-Ticaret Sistemlerinde 150 USD+KDV – E-İhracat Sistemlerinde 450 USD+KDV – Pazaryerim Sistemlerinde 550 USD+KDV karşılamakla yükümlüdür. Online Sipariş Sistemleri, Turizm Yazılımları ve CRM yazılımlarında herhangi bir lisans değişikliği yapılamaz.

i) BAYİ/MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre ,ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

9. ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme BAYİ/MÜŞTERİNİN, TEMİZWEB Resmi Web sitesi www.temizweb.com.tr üzerinde bulunan sipariş formunu doldurup Hizmet Sözleşmesi online olarak onaylaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Bu sözleşmenin onaylanması ile TEMİZWEB Servis Şartları‘nı da onaylanmış ve kabul edilmiş sayılır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul  Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.